අවදානම පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවීම : වෙනස් වීම සඳහා වන ගිවිසුම් (‘CFDs’) යනු සීමාන්තිකය මත වෙළෙඳාම් කෙරෙන සංකීර්ණ මූල්‍ය නිපැයුම් වේ. ලීවරණය ඔබට වාසිදායක සහ අවාසිදායක යන දෙයාකාරයෙන්ම ක්‍රියාත්මක විය හැකි බැවින් CFDs වෙළෙඳාමේ අවදානම ඉහළ මට්ටමක පවතී. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, CFDs සියළුම ආයෝජකයින්ට නොගැළපීමට ඉඩ ඇත්තේ එමගින් ඔබගේ ආයෝජිත ප්‍රාග්ධනය මුළුමනින්ම පාහේ අහිමිවී යා හැකි බැවිනි. ඔබ විසින් අහිමිකර ගැනීමට සූදානම් කරන ලද ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක අවදානම ඔබ නොගත යුතුය. කරුණාකර අන්තර්ගතව ඇති සියළුම අවදානම් තත්වයන් ඔබ විසින් සම්පූර්ණයෙන්ම අවබෝධ කර ගත් බවට තහවුරු කර ගන්න, එවැනි ගනුදෙනු තුළට ඇතුළත් වීමට ප්‍රථම අවශ්‍ය නම් ස්වාධීන උපදෙස් ලබා ගැනීමට පසුබට නොවන්න. කරුණාකර සම්පූර්ණ යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ‘අවදානම හෙළි කිරීමේ ප්‍රකාශය’ කියවන්න.